Contacten

Ontkenning

Alle schriftelijke inhoud en afbeeldingen zijn copyright van hun respectievelijke eigenaars, tenzij anders vermeld. Het kopiëren of herverdeling van een van de auteursrechtelijk beschermd materiaal van deze site is strikt verboden zonder toestemming. Alle originele foto’s en voorwerpen zijn copyright van hun respectievelijke eigenaren en geen schending van het auteursrecht is bestemd.

Fotografische afbeeldingen zijn eigendom van de respectievelijke eigenaar. Waar mogelijk de juiste accreditatie wordt gegeven. Vanwege imago veranderingen eigendom van een groot aantal beelden kunnen niet worden geverifieerd. Indien de eigendom van een krediet wordt bekend is als gegeven.

Nieuws en pers artikelen zijn eigendom van hun respectievelijke copyright eigenaar. Waar mogelijk de juiste accreditatie of de bron van het artikel wordt gegeven op dezelfde pagina.

Als u foto’s of inhoud te zien op deze website verwijderd, gelieve te specificeren welke en voldoende tijd om deze te verwijderen alvorens verdere actie. Ook geef ons de documenten die bevestigen dat u de eigenaar bent van deze content.

Deze site is non-profit, en is op geen enkele manier proberen om inbreuk te maken op de auteursrechten of bedrijven van elk van de entiteiten. Afbeeldingen en tekst die eigendom zijn van andere auteursrechthebbenden worden hier gebruikt volgens de richtlijnen van de Fair Use bepalingen van de United States Copyright Law. Deze beelden en tekst worden hier alleen gebruikt voor het onderwijs.

Als u nog vragen heeft, aarzel dan niet om contact op met de site.

Onze website heeft niet de pretentie om exclusieve rechten voor alle afbeeldingen en video’s gepubliceerd bezitten. Alle bronnen die we gebruiken om onze artikelen aan te maken zijn en zal worden gecrediteerd met een behoorlijke linkback. Echter, we zijn het hosten van een heleboel niet genoemd materiaal van onbekende auteurs we via e-mails ontvangen van vrienden en onze lezers. Als u eigenaar auteursrechten op wat materiaal zoals afbeeldingen of gegevens en u wilt dat wij het van onze pagina’s te verwijderen, neem dan contact met ons op om uw eigendom te claimen en dan zullen wij ofwel krediet u en uw website, of als u dat wenst – volledig de inhoud te verwijderen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt, onder meer door nalatigheid, of direct of indirect voortvloeien uit uw gebruik van of vertrouwen op de diensten of informatie die toegankelijk zijn via onze website.

Disclaimer

All written content and graphics are copyright to their respective owners unless otherwise stated. Copying or redistributing any of the copyrighted material of this site is strictly forbidden without consent. All original photos and articles are copyright to their respective owners and no copyright infringement is intended.

Photographic images are owned by their respective copyright owner. Where possible the appropriate accreditation is given. Due to image alterations ownership of many images can not be verified. Where ownership is known a credit is as given.

News and Press articles are owned by their respective Copyright owner. Where possible the appropriate accreditation or source of the article is given on the same page.

If you wish to see pictures or content on this website removed, please specify which ones and allow time to remove these before taking any further action. Also please provide us the documents that confirm you are the owner of this content.

This site is non-profit, and is in no way trying to infringe on the copyrights or businesses of any of the entities. Images and text owned by other copyright holders are used here under the guidelines of the Fair Use provisions of United States Copyright Law.  These images and text are used here only for the education.

If you have any further questions, please don’t hesitate to contact the site.

Our website does not claim to own exclusive rights on all images and videos published. All sources we use to create our articles are and will be credited with a proper linkback. However, we are hosting a lot of uncredited material from unknown authors we received via mails, from friends and our readers. If you own copyrights to some material such as images or data and you want us to remove it from our pages, contact us to claim your ownership and we will either credit you and your website, or if you wish – completely remove the content.

We are not responsible for any loss or damage caused, including through negligence, or arising directly or indirectly out of your use or reliance on the services or information accessed through our website.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 + vijf =